powrót

Stanisław Sierakowski z Bogusławic (zm. 1662)

Opat komendatoryjny świętokrzyski, znany ze swej wielkiej pobożności i szczodrobliwości dla biednych. Studiował w Krakowie i w Padwie. Był sekretarzem królewskim i roku 1636 z nominacji króla Władysława IV został wybrany opatem. Starając się o rozwój opactwa i ośrodka pielgrzymkowego wokół relikwii Świętego Krzyża, zadbał o odnowienie tradycji klasztornych wiążących związki konwentu z klasztorem na Monte Cassino. Odegrał istotną rolę w fundacji nowych opactw na Litwie. Zajął się też restauracją i odbudową klasztoru na Świętym Krzyżu. Posiadał własną bogatą bibliotekę, szczególnie zbiory teologiczne, prawnicze i historyczne . Stale powiększał zarówno zbiory własne, jak i zbiory książnicy świętokrzyskiej.


 

 

Zbiór medytacji wielkopostnych pióra francuskiego jezuity Jean Bourgeois (1572 -  1653). Egzemplarz z superekslibrisem Stanisława Sierakowskiego.

Na okładzinie dolnej widnieje herb Ogończyk w kartuszu ujętym w otok, u góry z insygniami opackimi  oraz  literami S[tanislaus] S[ierakowski] D[e] B[ogusławice] A[bbas] S[anctae] C[rucis] .

W różnych miejscach tekstu widoczne są także wpisy mówiące o tym, że książka należała do biblioteki klasztornej m.in. na karcie tytułowej  zapis z wieku XVIII - „Mon[asterii] S[anctae] Crucis in Calvo Monte Ordinis S[ancti] Benedicti”.

Oprawa: karton, pergamin barwiony, tłoczenia złocone, obcięcia kart złocone, ślady wiązań – XVII w.