Filters

Search for: [Description = Na przedniej okładzinie księgi widoczna jest plakieta z postacią świętego Jana Kantego, herbem Akademii Krakowskiej, obok znajdują się budynki, a nad nimi dwie postaci ludzkie. W otoku widnieje napis\: M.T.D. IN ACAD. CRAC. PROF. A.B.I.Z.Z. \[…\] IOANNES CANTIVS POLONVS. U góry wytłoczone są słowa\: REGESTR CECHV KRAWIECKIEGO, a na dole\: KVRZELOWSKIEGO. Po bokach data\: 1640. Na tylnej okładzinie widnieje wytłoczony superekslibris, herbu Prus III oraz litery\: G\[regorius\] I\[oannes\] Z\[dziewoyski\] L\[asco\] A\[rtium\] M\[agister\] N\[otarius\] P\[ublicus\]. Księgę tę ufundował Grzegorz Jan Zdziewojski, związany z Kurzelowem, Akademią Krakowską i postacią św. Jana Kantego. Stąd odcisk z postacią Jana Kantego na przedniej okładzinie księgi wraz z herbem Akademii Krakowskiej. Zdziewojski był również autorem wierszy pisanych po łacinie. Początkowych 25 kart księgi stanowią różne utwory drukowane \(w całościach i fragmentach\) autorstwa Grzegorza Zdziewojskiego, m.in. dziękczynna oda poświęcona Najświętszej Marii Pannie XAPIΣMA \[G.J. Zdziewojski \: XAPIΣMA Magnae Matri Virgini. – \[Kraków \: St. Bertutowic, 1640\]. oraz ody i epitafia na cześć jego rodziców – matki Katarzyny z Buczku i ojca Jakuba \(Mavsolaevm Piae Memoriae, Matronae Catharinae a Buczek parenti optimae Filius, Epitaphivm Felicis recordationis Viro Iacobo Zdziewoy\), babki Anny z Poleszyna Podleskiej \(Epitaphivm Annae de Poleszyn\) m.in. z Dakrysis Patriae Zdziewojskiego \[ G.J.Zdziewojski \: Dakrysis Patriae. – \(Cracoviae \: in Officina Typographica Stanislai Bertutowic 1639\)\].Zachowały się także utwory \(lub ich fragmenty\) dedykowane samemu Zdziewojskiemu autorstwa \- Stanisława Osędowskiego \[St. Ossędowski \: Philakai Zdziewoianae Domus \[…\]. – Cracoviae \: in Officina Stanislai Bertutowic 1639\] i \[ St. Ossędowski \: Steφánion. Studii philosophici. \- Cracoviae \: ex Officina Typographica Francisci Caesarij, 1638\)\] oraz Pawła Kwiatkowskiego \[P. Kwiatkowski \: \(Epidesmion admodum reverendo domino Gregorio Ioanni Zdziewojski a Lasko \[…\] . – \(Cracoviae \: in Officina Typographica Stanislai Bertutowic\), 1639\]. Wśród tekstów zawartych w księdze widnieją trzy kolorowane ręcznie egzemplarze herbu Grzegorza Jana Zdziewojskiego, Prus III. Wpis na okładzinie informuje, iż jest to rejestr cechu krawieckiego, w najstarszych zapisach można odczytać, że istniały także inne rzemiosła. I tak zapis z 1702 roku głosił\: Podług zwyczaiu i Przywileiów dnia dzisiejszego Sławetni Panowie Stanisław \[…\] Czechmistrz Cechów tak Prasalskiego, Kowalskiego, Krawieckiego, Kuśnierskiego, Rymarskiego tak i inszych, y Jakub Kącki Starszy Cechu Prasalskiego \[…\]. W zapisach z 1711 roku\: In Nomine Domini Przywiley Cechu i Braci Krawieckiego, Kowalskiego, Kuśnierskiego, Prasalskiego Rzemiosła \[…\]. Z 29 grudnia 1771 roku w wpisie zawarta jest informacja, że\: Cech niniejszy Prasalski, Kowalski, Garncarski zostaje na ten czas pod rządami y dyspozycją \[…\]. Rodzaje rzemiosł się więc przez lata zmieniają, w zależności od potrzeb i możliwości. Wiadomo, że w XVI wieku powstały w Kurzelowie cztery cechy rzemieślnicze\: krawiecki, kuśnierski, kowalski i prasalski. W 1607 roku dla lepszego funkcjonowania kardynał Bernard Maciejowski połączył je w jeden cech. Najstarszy wpis w kurzelowskiej księdze cechów pochodzi z 1638, najnowszy zaś z 1881 roku. Księga zawiera ponad 700 wpisów rozmieszczonych na 540 stronicach. Wpisy w księdze nie są ułożone chronologicznie. Prawdopodobnie w XVIII wieku wypełniano zapiskami puste miejsca księgi, możliwe też, że wcześniejsze teksty są odpisami wykonanymi w wieku XVIII]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information