/Gazeta-Kielecka-1929-87.djvu

			r"
 :N
-"-

. 


_c

 
CENA '. N. ru 1ó GR.' 


_> lr*;
' ''''.'' .,
'
':f_


 "'''' ''o;. 
K" ke,t Niedziela 3 listopada. 929 r. 


CEIIY OGt.O$ZEN:' 


ET 


LECIA I 
:FI. C> 
"U ]. 
 '70:. ----' - ---1  
miejscowa. 

iesięcznie: 
.z ołilnosz., . 1.20 gr. 
bez odnosz.-.80 
Z.miejsc. . l.łO . 
000 


z. wiersz mm. n.. 
I 1 ,\r., przed t
k.stem 

O -gr... na 2 j 3 !!Itr. 
Vil E: Cle D grot na 
4-
j str. za 'tekstem 
26 gr. Drpbne wy- 
raz. 12 gr: Zagra- 
Jlic
ne 100 0 10 drot:-ej-. 


- Z-.A..ŁOŻC>
.A.. 


PRENQMERATA  


dakcja ul. Leonarda J"Ii 12. . . Admin. ul-. H.- Sie"kiewic::za :Ni! l1-a (dom p. D-ra Ryttla). .. Tymcz. M telef. I lo. .. Redaktor przyjmu'je w godzinach biurowych. 
Adres dla listów: Skrzynka pocztowa J"Ii '17. .. Rękopisów nadesłanj'ch Redakcja nie zwraca., .. Za treśĆ' QJ:'łoszeń Redakcja nl
 odpowiada. 


K I, N O Dzi6 'i dni n.atępnWch.. 
, p ALA C E", ' Dramat w 10 wielkich akta
h " '_ _. 
KIELCACH,{jL
'ST
ZICA -;'-P-O D S ZEPTYW ALe" 
TELEFON M 208. (WALC STRAUSA) 
..- 
DO NASZYCH
CZYTELNIKÓ\Vt-- 


, 
\\ 
l 


W grudniu 1930 r. '. przypada SO-ta croc2:nic,a egzY.stencji 
I azety Kieleckiej-. ' . 
Nie będ2:iemy wydawać w dniu. tym jubileuszowego ozdob- 
o nume,ru n.aszego "pisma, lecz, chcemy zaznaczyć tak ważną- 
naszego pisma rocznicę dziełę'-ITI._Qoty1.ecznem i niezbędnem 
- ka
aego mle szk am:a -WOj ewó dztwa Kielec
iego. 
Przystępuja,cdo wydania .Informatora" 'Kieleckiego Woje- 
dzhVa jako premjum dla naszych czytelników z uwzględnieniem 
tępuja,cych dzialów: 
Kalendarż na rok 1931. 
Taryfy: kolejowa, pocztowo-telegraficzna, autobusowa i od- 
ne rozkłady jazdy. 
Spis: lekarzy, apteki, dentystów, adwokatów, obrońców sa,- 
ych, komorników, oraz adresy tych
e. ' 
Kasy Chorych odnośne przepisy godziny przyjęć i t. p. Szpi- 
'. , Zakłady Reentgenowskie. 
Władze duchowne Djecezji i wykaz parafji oraz proboszczów. 


si 


- 


" 


i. 


NOWY ETAP ROZWOJU RZEMIOSŁA 


zemiosł-a w Polsce stoi u progu no- 
o etapu rozwoju. Na mocy nowej 
.. "'y przemysłowej, odbyły siO; ju
 
ł.J;! Je we: wszystkich okręgach Rzeczy- 
olitej Polskl
j wybory do ciał sa- 
H ząc!owych..=-ełn'io.ła - Izb Rzemie- 
:T1 zych. kt.óre oparte na nowem pra- 
rychło juz rozpoczDC\. swoją, dzia- 
, ŚĆ. , 
IŻ
 
odyfikowaDie prawa normujs.cego 
Dl Jok-I w rz
mj.ośle i powołanie do łiy- 
,; zb Rz< mieśłDJczycb, byto dla niego 
ecznościa, - gdyby stało siO; to jesz- 
kilka lat późl>1ej, niewiadomo, czy 
y z tego powodu "'y"ikle dałyby 
owe[ować. 
 
zemiosło zniszczone>-- wojną,,, a na. 
ci I
 (jkresem infla-cyjnym, słabo roz. 
te i"«?
podarczo, PJimo Jicz"nej ilości 
:21 Zlatow, do dziś nie zdołało_ osia". 
tra Dal
żyt
g-o poziomu, by móc kODa 
9iać. ekonomic:znif". cboćby Z rzemio- 
("z
cb(1słoW;3Ckiem, czy niemjec. 
,
, , Wszel
i
 wys"
i podniesienia i 
Ja kze9ni
nia, rzeml_eśln1czych warsz. 
pracy, były i są hamowa ne syste- 
'" podatkowym, który pochłanlaja,c 
';1 nk" w"Jn,\ gotówkę' r"emie'SlDlka I 
prawie całkowity zysk, nie pozwa- 
",y, Q Da przeprowadzenie jakichkolwi
k 
O'tycji. 
bQw;a.zujs,ce w Polsce ustawCidaw- 
podatkowe d'otyka tak slery han- 


dlowe, jak i przemyslowe. Najbardziej 
jednak odczuwa blędność jego zało
eń 
rzemiosło drobne, warsztaty o jednym, 
trzech, czy czterech siłach pomocniczych. 
A przecie
 takich wars,ztatów jest naj. 
więcej. Je
ell weżmie "ę pod uwagę ob- 
cia.żenia, spaclaja.ce na rzemiosło z tytu- 
łu świadc,eń socjalnych, 
wówczas bez 
przesady bo;dzie można powiedzieć, :!.e 
45-50$ kosztów rzemi
ślniczej produk- 
cji zabieraj 'I świadczenia skarbowe
 ko- 
munalne i socjalne. Jak
eż .. takich wa. 
runkach może siO; polskie ro;kodzieło ro- 
wij_ć? 
W rzemiośle istnieje ju:!. świadomość 
stanowiska jakie zajmuj.. w ogólnym ży- 
ciu gospodarczem, Istnieje te
 da,żność 
do l1spolecznienia systemu produkcji i 
do odegrania w życiu spolecznem r01l, 
jaka nale
y siO; nemioslu ehoćby z ty- 
tułu' ilości warsztatów pracy i trzvmiljo. 
noweJ armji, osób utrzymuis,cych si
 z 
rzemieśl
lczych warsztató..... 
Niestety; anj w j
dnym, ani w drugim 
kierunku da,żności t
 nie s'l w całości  D..r med. J. GIłOTINER,
 
ID p'owr6cil W 
- 


- 


W roli gló_n_j. 


Iwan Petrowicz 
-
 t Charlotta Ander 
j 


WłacZe "a.dminlstracyjne, wł!łdze śkarbowe. Władze Sądowe, 
Akcyza imo-nopole. 
, Dobroczynność i opi
ka spolf!'czna. Emigracja. 
Instytucje miejskie: p.4ia,gistrat,' WJidze miasta Kielc, Elek- 
trownia miejska, przepisy 
r taksa -z-a z
uPł'ąd'u i t.-G.- __ 
Sieć, wodocia,gowo-kanalizacy jna. ' 
Spis firm przemysłowych i handlowych, -sklepy z pCiszcze- 
gólnymi działami. 
Spis 2:iemian Województwa Kieleckiego wzór z dokład- 
nem1. adresami. 
Stowarzyszenia organizacje zawodowe i społeczne Y{ Woł- 
Kieleckim. ' 
< 
Informator nasz będzie obejmował całokształt !-YCiB admini-:o 
stracytn
go, narodowego" politycznego ispołec;z:n
g9Wol: >K
", 
, leckiego i mamy nadzieje it, stanie si
 podręczna, ksi9,1:ką katcie':' 
go mieszkańca Województwa. W ten sposób stworzymy trwał
 
pamia,tkę długoletniej egzystencji "Gazety Kieleckiej" a zarazem' 
po!yteczny upominek dla jej pren'umerater6w rocznych. 


-,,-------.-- 


rea , lizowóne. M , ał , o które , W , arsztaty rze- I 
mieś]cicze sa. zaopatrzone w najnowsze 
zd9b-ycze technlkJ, prz
nos1 to bowiem 
lch motliwośc, materJaln
. Sprowadzić 
nowoczesne mJ\;9zyny.zdołałoby rzemiosło 
na jedn
j tvU,o drodze - spółdzielni rze. 
mieślniczych, k'tórych' Diest
ty. jest w 
Polsce jeszcze ta
Dięwiele. Wyczerpane 
Jin,ansowo przez podatki, rzemieślnicze 
warsztaty moga, dZIś tylko weeetować. 


- 
sOlidne
 n
w
m k
U' 
enach I 
olskloh poleoa SKŁAD FUT-ER 
,ANTONIEGO TRĄBKI SYN 
1 - KRAKOWIE ul. sze_ a ka"ł2. 1 
TELEFONS464. 
NaJwlflkazy wybór. Sprzedu hurtowa 
i -?ząściowa. Przyjmuje r6wni
.t w_zel- 
kiego rodzaJu przeróbki i reperacje.  '.-
 
SP
 
przy objawach pąeziębienia 

 .. reumalycznyro bOlaCh. 
- 
mnIka, (który rówDocześnie spełn;arolę 
Komite/u przyj
cia Glowy Paćstwa - sa, 
w pe/DY.m toku. , I 
Wybudowano jut specj'ln!\ trybunę 
obok dworca, bramę tryumfalną i t. p. ' pracowany Cł1prze z s1
 poshrdają 
:tym zak.resle uzgodniona. Ich oplDJe. Nie 
posiadaja, natomiast uz&,odnJODych postu. 
latów podatkowych rzemiosła z. tej pro: 
.tej przyczyny, że ni-em
 ono Jednoht
.1 
reprezen
ac1i, Ic.tóra mogł
by pr
emówlć 
w imieniu rzemiosła ca
e] PolskI. 
W takiej chwili Staja, do pracy Izby 
Rzemieślnicze. Jeden jest j,ednak waru- 
nek jej owocności. Warunkiem tym, to 
jaknajszersze współdziałanie ogółu 
ze- 
mielfllDiczego ujętegc w karby orgaD'za- 
cyjll.e, Wówczas dopiero, kiedy z jednel 
stroDY S!-Żliwu..icij["edtli<;>. zam oż-",
go czlo'-Vieka, 
zr'
zumiałem jest, czemu, przypisać tak vvielką je- 
Dutan/ ..40" g o popularność. , - 
od 
 /;;}./O. -. do /695.-. 
Dutan/ ..4rJ<' luxe Ktokol,,'iek interesuje się samochodem, którego 
cd," /395,-, do /800.- 
Dutant ..66" (4'0 bieg.) estetyka harmonizuje z maximum użyteczności, 
od S /660, . da 2320, - " b . l d l 
Dutan/ ..70", (-ł'n bieg.) ...."'men O ejrzec '\,V naszym sa onie je en z vvie u 
od $ 2940. . do 3245'-:-
odeli Ourant'a ,,60", 
DurantpLocomobile 
od $ 5000.
 


DUR;1NT ,,60" 
$ / .750.- 


. Ostrz ' 8 " 80' . 8 " cheoic "ab,.6 pra.jkt 
'" . naszego wyrO

'D-łe-_ 
ENTO WAt i wyrulu e 
.aac 
ORYGINALNYCH prouk6w " .K08UTKIE.' G!j- 
aeckicIOt zDa'n.,ch, od lat trz7dz:ie8ta.. Zwra. 
oaj-cle'u w . g O I Ddrz1Ij'.jcie UPORCZ
IE 
POLECANE ndl.do,",lcn.a w ped..b"emdo 
D&llZego op.kowaDłu. 


WARSZAWA, Marullłko_.k. 154 
POZNANo lr:npcr.->.,or-AlJLo. 11"lel .\1nn"rot. 
I. \\"ÓW. Al,jo-Salon. Slou...d,..icgo 1. 
PIC:> O<:>C:'O>Oo.OO
 


Ostatni wyraz radjotechnikil Do nabycia na najdogodniejszych 
warunkach. T Y L K O _ 


R A 
IO ';'S,FI NKS:-' 
KRA K Ó W 1 KARMELICKA 15. 
na adresiii 
..; 


PROSZEK 00 BOLU QLOWY DLA DORQSt..VCH 
;;KOWALSKINAJ 
c:..,
t U.5'uw. A NAJ.5'ILHIEJJ'2E (
, 
.
.p:6'l BOLE Gł.OWY 
 
l.:...." . , 
.
ł)I.,.


  
:e \.:-....:k
.'. ,:.-
< 


1- 


4". . 


J" 


Z E 1",A. £1 li: VI!:' C K A 


'F:- 
, PRZEZNAC ZE N1ĘWO
A!_ 
Ku p ' U J cle los y dol:s
eJ k1a$,y Państw.1 La.tetjf . . 
.. ..' ..... '.. ,..' w naJWIEjkSze\
ole
urze .N 

 W.KAFY'AL\l\S-ka .
, 
m. KATO W'I C Ę.UUC
... "A.
 16 . !;II 

 KRÓL. HUTA. ""olno.
i 26. BIELSKO.'*zQórze 21' !:t 
1-4 GŁOWNA WYGRANA: ' .V 

.... . .' 
 
0 = 
!
..!.

:!.!.! 
 
.150.000.1


.IJ
.
1.i.!

.-:O .0!ll 
ln" olb-ł"zy",

 
"" ę 
 

 zł. 32.000.000 8 

 Co drugi los wygrywa! '\ 
 
-< C''Il1nienie odbędzie SJę d/Ha 14.go i IS.go listopada b. r. . Q 
12 Ceny losów:. 'I, 40 zl. '\- 'I, 20 zl - '(. 10 zl. = 

 'Kolektura nasza - dzieki wyjątkowemu szcząściu - cieszy 
 
siEj w calej Polsce nadzwyczajne m powodzeniem. Za 
wygrane u nas losy wyplac.iliśmy już miljony zlotych. 
M 

. 
LI' 

 


Pt 
P 

 


W tern mie-j---s-f-tl-wyc-ia,Ć----i p
-s-ł,
 Dam 'pocztą. 


II 


, 


i 


G. K. 


Popierajcie '"PJzemysł krajowy!!, 
 
OlI EŃ OSICIĘDN9
C 


P Ci m.i ętaJ,.;,ra te b y ś 
dzał i-kupował 


o
tą.d 
tylko 


oszczę- 
znane' 


NAJOSlGlĘDN.ljEJSlE WYROB 


NAJlEPfZY Pł- 
_ _--N_ 
en 
3ł 
clił 
.0 
>.. 
..CI 
ClI 
£: 
CI 
CI 


CI 
CI 
::I 
- Q:O 
=- 
'< 

 
j»" 

 
en _
. 
N 
.al 
=- 
N 

. 

 


r\
 
 
.
_:-


. 

 .
 ----. 

""L.
b-..
 ___ 
Wyroby ...arki" BLASKu nagrodzone zOllita'y na 
,
. "VV". :E;;:.. sz;;J:C>1;y
 
ecł.a.1ezx:a. 


200 000 .zlotychna 1-2 lat.. n. wygo. I Rut y nowana n.uczyc;elka PogZUkU 
wato.. fabrYka.kZa:::
;
:c
::f
u

l
tJatrf'
% 


 towuje w zakresie t

dYkcIJ
S,
a Z';ł
's:::ra 
letnie od życzenia. Of
rry skhdll.ć do Re- Redakcji pod "Wiedz.... 1 
dak.cJi pod "Pożyczka dla. Solidn
j FirmV". K . . t W .' Molektura p 
1n
 an Dr ymlany, .t....owa Marj 
Am
ros, Kraków, Szewsk.. 9, sprzedaje ob 
gac)iP paóuwowe Da spłaty mit'81ęcz:ne. 
Zdolni orgał'liza.torzy i acen-ci na n 
korzystniejsz'jch warunk.ach poszukiwani. 
1987. 
Mieszkanie :

:ł
a


h:l:, 
 t
::;lkł 
mi wygodami dCl wynajt;lcia od zaraz. W' 
domość. uJ_ Równa 3 (przy uL Czystej) U 
Mieszkanie 
J
:

;;:S
 
o 


:ijc
C 
1923..,8.1 p. E. W
rl':żyńgkił'go, Szeroka 2. 199 


.. 


CHCESZ OTRZYMAC POSADĘ? 
Musigz ukońtzyć kurgy facbowe-. kOE'espon- 
dencyjlJc pro'feaoE'a Sekuło'Wicza. Warsz.w.- 
Ż6rawia 4-2-b. Kursy wyuczają listownie buchal- 
tel"ji, rachunk.owości k-upiecJo.iej, korespond
n- 
cji handlowej. gtenografji, n.uki h.ndJu, pra- 
wa. k.ligrafji, pisania n. ma9zy:carh, towaro. 
znawstwa. .ngielskiego, francud::ieeo, nie', 
mieckiego. pisowni, OI"LLZ gram.tyki polskiej. 
Po ukończeniu ŚwiadectwB. 
, Żąd.jcie pE'ospek1.6w. 


= 


o B W I ES ze z E N I E 
00 rejestru handlowego działu A i B, Sądu Okrągowego w Kielcach, wci.ągniąto nastąpujące wpisy pod N!! 


Do Najszczęśliwszej Kolektury W. KAHU i Ska Katowice 
Niniejszem zamawiam._.... calych losów po zł. 40' - ,_ 
polówek po zł, 20' - _,,__,,_ ąwiartek po zl. 10' - ......_... 
Należytość zł. uiszczą natychmiast p6 otrzy- 
maniu losów blankietem, nadawl"zym P. K. O. 304.761. 
Imią I nazwisko: .m"u..___........u 
Dokładny adres: ...._.._............... _._... 


nai. 10 pa1dzierI1ika łQ29 ro.ku. 
70.,7. "Zygmunt Tc;
r}'eja\". Jadłodajnia w KieJ- 
I':"ach. przy ul. Baran6wek 
r, 13 Włailliciciel ZygmuDt 
Jodrzej.k, zam. w Kiel"ach. 
7088 "StRt:Lillła9V Soboń"'. Sklep spotywczy w Z.- 
Jesiu. pow. ki
leckiego \VhŚciciel Stacislaw .Soboń, 
zam. tamte. 
708Q. "Stefan Kowalczvk- R.
staur.cia'w Słupi No- 
wej, pow. kicl
ckiego Właścici
1 Stefan Kowalczyk 
zam. tamte 
7090. "lIe]f"T1& Bau]gzJ'.ńg.
. Stł-ep spoźywc.zy w 
Kielcach, PI"ZY ulic v Focha' N'I" 3'Q. W'łaścicielka Helen._ 
Barul!lzyńsk:a, zam. w Kielcach. 
7091. "Marj. TOffi lilia"'. Sklep tytoniowy w Mniowie, 
pow. kieleck.iego. WłaścicielIł. a Marj. Tomah, ?:am..tarnŻe. 
7092. ,,'Moszek Szmul HOl"berg". Spl"zed,ż towa- 
r
ow l.kciowych w Kielcach przy uj. 
'YD'ell: ,Nr 12 Wł..- 
lici"ci,el Mr:a.zek. Szm.u] Hor_b
rg, 
am, VI{ Kielcach. 
.7093. "joch'weta GoldJun"'... Sklep spo
Jwczy w 
Chccinach, pów. kieleckiego. Właścicielka Jochweta 
Goldlu!I1, z.m. tamte, 
7094. "Antoni Hołc.dziej-. Sklep spotywczo-tyto- 
niow}' w Woli Jachowej, pow. kieleclr.ił'go. Władciciel 
-:-ADtOD
, l{.?łod,i
j, Zim. t
mJ:e. 
709
, .Boleslaw Banośiński". Sklep spożywczo- 
tvtoniowy we wsi Borki, pow kieleckiego. Wła'cici
l 
Boł
gław nartoli6.k.i, zam. tamte 
7006. .Jan Sciwi.nki.... 
kl...p spo:t'Ywczy w Ma- 
slowie, pow. kieleckiego. Właściciel JaD.------Sc.iwi.rlki, 
zam. taJDże. 
>-7097. "'"Seader vel Aleksander RozencwajliJ,' i Chił 
Mach
1 Horberg" . Tartak. P.rowy nAlek.annrów" w Su... 
o..:b
dniówie, pow. k,ieleckielo. W.półnicy
 Sellder vel 
AI
kgander Rozc-ncw.jg i Chil Macl}e1 Horberg; z.m. w 


Hielcacn. Spółka firmowa. W
kele i inne dokulll
nlY 
podpisulB. obaj wspólnicy łącznie. 
7098. "Winc
nty Raczyóski". Skl
p spoży.w-czy w 
Bartkowie, pow. k.ieleckiego. Wlaściciel Wincenty Ra:-.. 
czyń ski, z_m. t.mf
. 
-0 
709Q nMalla Lere-r ll . Sklep gpnżywczy 
, Ki
lcach._ 
przy ulicy Nowo.Warszawskiej Nr 8. Właścicielka Matla 
Lerer, zam. w Kielcacb. .. 
7100 nWhdysh.w Hurek". Skl@1"::SpOfywczy w 
Cmińsku, pO'W" ki('jeckiego. Włajciciel \Vfa-d:ysław Ku- 
rek, zam. tam te. . 
'j101 "Stanisław Sroka"'. SII.Jep 8poz-.rwczo-tytonio- 
wy w Pępicach." pow. kieleckiego. Właściciel Stanislaw 
Sroka, z.am. tamte' ..., 
710'l.' "Jan Relidziński.; Sk.lep 9pożywczo-tytonio- 
wy w Bobrz.y, pow. kieleckiego Właticiciel Jan Reli. 
c.zińęki, zam, tamte. 
7\03. "Mordk.a Kozłowski". Sklep galanteryjny w 
SuchednioWlf", pow. I.cic-Ieckiego. Właściciel Mordka Ko- 
złu'\vski, zam. tamże. 
710". .M.rja Bednarczyk". Sklep spożywCZO-(yl.O. 
niowy we wsi Stachura, pow. kie:le:ckiego Właścicielk.. 
Marja Bedn.rczyk, 7...m
 t.mte. _ 
71O
 ..Ejzylit TTaub-, -Biuro pisania próśb w Kiel- 
c.ch, przy ul. Czystej Nr ] l. W-łal!iciciel Ejzyk Tr.ub, 
z.m. w Ki
lc.ch. 
7t06. "Poj. Rajter G . Sklep wpo"tywczy w Klelcacłil.. 
przy ulicy Nowo-Zagn.iiskił'j Nr], Wła
cicjelk. Pola 
Rajler, zam. w Kielc.ch. 
7107. 1IM.rj. OrJiJ1slr.... Sklep Ipotywczo-tJtonio- 
wy vi Ki
lcach, pr.z:y ulicy Nie.....cbJowlkiej Nr 

, Wb- 
I!icicieJka Marja Ol"lińsk.. z"am. w Kielcach. 
7)08. .1

aDilł.w Sanecki".. Sprz
daż obrazków w 
Kielcach, przy ulicy Czystej Nr 2g. Wła
ciciel Stilnisł..,.. 
Sancck. z.w.m. VI" Kie
cach. 


Redaktor Naczelny, odpowiedzialny 'wydawea Wł. PIOTROWSKI; 


710Q. "Dawid Ickowicz.". Komunikacj. autobuso 
Kielce--Szczekociuy. Siedzib.ll. w Szcze-kocinacn, po 
włoszc.zowskiego. Władc. Uawid Ictowicz, z.m-. tamte. 
7110 "Ice
 RO.ł:encwajgu. Sk1cJ;>- 9-poż-ywc.zy "W 
pU;!_2:]1ie, pow. kiel

t:iega. Właściciel Icek Rozencwa 
zam tamzr . 
. 71] t. ..Jace-k Stempnik" Sklep spotywczy W P 
ra'ch, pow. kieleck.iego. 
-łaściciel Jacek StempD 
z.am tamże. 
Dnia 12 pa.tdziernika \929 r. 
7tl
. .,WlkIOl"j. Rylsk_a"- Sklep spo:tywczy w Ch 
cinach, pow. kiele-cbC'go,..-- \Vłaścicielka Wiktorja. R 
sk:a. zam tamże. 
 
7(1-3.. .,Teofil KU!lzewski". 
klep Bpożywczo-tyt 
,t'liow,y.... Suchedniowie, pow. kieleck.iego. - Władcici 
TeofiJ Kus.ze-wski, zam. tamte-. 
7114 ..Grzegorz Młod.wski". Sklep !'Ipotywczy 
KE'asnej, pow. kieleckiego. - Właściciol Grzegorz M 
dawgki, 'zam. tamŻt. 
711
 "Jan. Bryk"'. - Sklep. sootJ'wczy w Le9zcL 
naC'h, pow. kicl..ckiego. - Wł:a,sc. Jan B..-yk..z.tn. tun 
7116. "Cze!lław Kotas" Sk.lep spotywczy w Mil 
wie, pow
 kieleck.i..go. - Właścic.iel Czesław Kotas. z 
tamże. 
7U7. "Stanisł.w. Boro,wska-. 
klep epot,wczy 
Gr.z:}'makkowi
, pow. kieleckic
b. - WhścicLC']k.
.. t 
sla.wa Borowska, zam. tamte, 
7 J t8. .Marj. i St.nisł.w - m.łż. L.sot..... Sld 
spotywczo-tytoniowy .... Hole-c-b-owicacb, pow
 kielecki 

(I.- Wła
cici
le Marja i StanPsław-mal.l. 
..ot., Z 
tamte. 
7119. .Szo
) M.jer Włoszczow.ti"'. Sklep spoI 
cay w Rielc.ch, prz.y ulicy Sta.ro-.W.rs2.w..,ki
j )łł 
Wł.gcłciel Szoel M.joer Włoszczowslli, zam w Kielc. 
SlId OkrVgowy W Kielcach, jako ReJearotwy. 


Druk. J. Lęski Kielce.