/Gazeta-Kielecka-1934-71.djvu

			I 
I 
T 


Jerźw- '&cia" 


-Balii a=..... z -ł-WIi:II....ł-sz. ć 

eł-.ł-om
JlrO-I cZilSu. Jaij-fltalłlf,j'
Al!Ibrw:
'
Y'-" 
z«6ra dwu tYKocIn: obserwuje 
_rrneJU- J prZ;Yłł1,;;;
 , _e C:V 
- _.c

@y wyprze- 
n&.lwytszemnap:ę.clem uwalti.ca 'aujące oW]l11lku. Ody obokc'na. ddć sie wzaJę.mn1e: w lem jij'nZa-- 
la Pobka. a wraz.z nla calyl zwisk ćzterecltcZOlowych' za. ; I>jelrno d.isieJsz,vch zawod
w. 
świat: widowIsko. które tOl11j. wodników wp:szemy doił PUnkly Ale lakI. . te. laur zw
'eslwa 
. droge realizacji wspanlal"R'O
nia. za. małts
':.,mb
-2H". prWJ)adnle"oslat.",z!!!epolakom. 
I 
:"
:: 

f
'1f.:i ab:'.f
"Jj
£ 
hk
 
 
:;: 
=
:i

 "N
=: 
fr:
:;'
t
I:=';;"

I
r; 
'.-.I . ' ..we "'sZY
l1Owlla.łtybo I 
dokonać lnacz.J. lał< drosta .mu- ska"z bohalor&!eJ Pelakma
- 
kl. wytrwałel . I beo",ŻRledn.J. '$Ca I Sllł- dZIś do'ostatećin.J raz nie 8 pUnktów pro.!.wa . gil j.sl . .bar 
przeciwko b.zwladowl materiI grywki. . . dw motliw". t. Oje' da !en 'sobie 
j przeciwko siabości IIzvczncj.jSzarse Ich .sa .,Ibrzunie. Jak odelJf'a4,w'or6bl.uybkoścI ma- 
psych'czn'J człowieka. . widać. z umieszczonej otiok ksynndiiaF .... . 
" Dzieli dzis'ejszy bedt. - Baja... zajtttuJacy -Włe,,' SPOs6& 
J3>nn_.kulm
in
 IYCb polet- pierwsze ,miejsce. l1Ia 

""'ych zmanA m"'-WT1mSzr.' 
próbach technicznych. DO spraw Niemcem; Se'demanl}em. 
, dzenlu slCss" w SZOŚC!. zoscaole oo.słana spo-' slllpleDi. z UgL . 
s.nsac y . jnel formie . Pod na .
. lów-w ... rOletn 1IIe . o . . 
 . wo .. ..ona. 12 lal i Kor .. '5Po . n . de . nt 1 .. WI. . . . id . .. . . . zl. t . ' . w 12 
--łHe-nł...'TI'Połs".aJ.acz
ł-.::.gQ!.gwa u.. clekaUśmy. -.abY Sic. - uwolnić od Czasie śniadania u_ _ SImona,' w 
Oiłll1!Ć sili" bJg
 anJtell p a.. tef1ron!1'Olt-b!
.'fr.!ltat)l, 
którem .brlL _udzlal_ęan!iou I 13 Oed...,.. IPI PZL-Z6, . . . 
oie" tw.Jerdzf. t. od JedneRo z b. szołclowe z-osłałya&m --wbrew+.fłeck;
oIskimlnlsler s praw ---za- -H 
mlttl.tT6w pllisklch. k'óry j'Sl, Dosul ..011 n.rzucone .. okre-' granicznych. ""zkolw;.k w gr.. 
.obecnie w ,,'Q.enewłe i -fflffiu)e ele.- ady. walczy.lśm)' o nBSZ cznej fo'rmie. ale stanowczo' od. 15; 
wybllne stano"'!sko kferowrik:ze; by!. obecnlc' nadesdacb"' . Ile. w mów.u .cofnIęc:a S.ih ch
"y o je- I .6 
.MnYmal na.I_1IIGe Oś....d- Irt6rel musimy ok.z.ć b.latu.ete dOn cal z POZYCJJ. ktąrą zaJąl; 
czeDie'-::-=--- -=.- te "ę".I
m"-""""'ę J4'" sey - .zdalll.n, k01'C!Coo 
- My. Polacy. raczej u.lIDie- obcego mle.....I. 
 na- ermr= 
 
my .Ie & Lltlil Narodó..; anitelI Szych spraw. Sytuacja mnl'J.lm"""rst... uslllpla przed tłtd.. 
powrócimy do jednosuonnea o ..szoścLnIe.-bedzlc--lIorsZl. Sąuo n . aIem,-PDI8Id;-'--- --- --
-- I 19 
..,atemu !loDlroll Lici. któremu chronione przez po1oką kon"'y. 

om!---sprUclwflIśmY sle. tucję". . 
TrWl!my przy swoj.m. J.st lo Korespond.nt dodaje od stebl.. 
fakl dokonany I gotowllesteśmy t. stanow'sko potskiew)lwolalo 
..w..sz.elkJe..kotts.k1f'.ncje. powatny.kłQIJot w lonie wlel-. 
ja kieby-,wyn . , .. . 
Cj., Jaką Liga wprzyst1oścrwy. JW dumnegd'Je.
yka. 


.6 


nl.rtb IN), fłlr$eler '. .. . 
OstHkIllaP (Nl MI!:Sosenirchmldl 


-9QL, 
81S 
&'!fI 160 
91S 160 
854 .160 
'o.. I
 !

JM:
!f!!;
  ,b


 899 l" 
SkUYPldlk!. (Pl RWD.9 . . """-Ba
 - '1' _.
 
Uubrlcb (N). FJcseler . 936 "1&0- 


...- IWlt>S-;h--.
. " . 
JiiBoriNI M......cl.....I4'.. , .
 . ... : 
. s,'adn ,
W) Breda..39 . . . .,.1 . .
., 


, '160" (51 


Nie 6ędzie - łłicnie 
.,'mart c'_' _' - 
li zJtdnocty/O' carelllOlecnA- 
-.:"

ł"oJ
kie w -eutuZla
_łYC"znem 11- 
.ina,n:hl ;'!<ł .4.ę-.;y?ii' 1ibJoao ,r,z-ą,du. 'SIta OCRlat-, 

e

:ltd

--;:

- 
:

c

 
,weł::o. Zbywano ,-nas bądt milcU' 

'cgO..--
 
. 
i,,
,

 


e
.r i>_ <. ..Jłc
> .e...:t:oJi.!a
U 
p:rJ.:ś -to _
ję _
k9óc,Yló
 'Jut sie mija okuJi
 ,a.v przy.' 
;::

I'
!u

i-=- j.
:}an

ri


;.l
j


ń!>twow 
ch 
-ca
 i
 P;"
;,'l
-t":; :M
-Bee 
a
' 
"s-- .. 


n' U
"1I:m; noYi.
.,
", ,_ odJedlaJJ do,łttJO: 
-Wiłmt'..,--k-*eOwa
-łt
u

kj -t)le
i3--Ć . "c
i g'6-Jt ea:o-.- "--- 
_ f{a

- ..:
 ,memotUwą- UOI
C.e!. _-. \\"t1Ic;. 0_ ady ,z-r:vw.amy k _ hłlków 'WY;i.tczkJ 
-ł ,rd::o()

.:
łY nazaJuttz pą'_'V.łe11r
k
al. to I>Ot,f?' 
Y1łl:ą. i!bx---m1eć,l-dalennlk.a:r-+:y- Q'etnieclc-icb łestl D_a... 
"'0n. B{",
 
a tr.z)' dł:lepcJe ..mocal_
 ''>\\+"bodl; gnęblc;!!J.iL--na--szych mnIej.; 
f
rHlJący: A, - ,- 

:'
'
\_.
\
k


:n::kd
 ;;
;
 a r:: ' ';:
 !

O:
!h'' - __ : Qr '. f,n
;;
i'Ctł-
; 
:&. e;
nJ:'" Jt
: 

Dl I + 
 "'1a b _ Z d 
popu.an:zowara''-\
i.nMum endekom b14"1
'CIik_ W)"<;:ie(I,Ir:ł,__ R
t!
ktor $
ru . ill 
Liaę :"ar_lJdówo Próbowano me1ocU-' j }1?(!rWt1.Q
C:łl, na5.! Wf'OC()wic, u.ra
 I (VoeMcJl;Cber Btębach-
cr'- _ 81łf1
). 
1
r

\ł ,. 7'
I
'(


'
Ch
:C
n
'

J
.'.c I .
I'

t;o

I
' .

_a

tl;
 ,I 
::"(S
I!
:

=:tr (An
Ń'

-;a1
 
p; .)l
L- !O w)i:o.ltkl. Polska me póJ! uyt!skj. o!;w..d
c publicznie. ....:wf -_K01respqn(l ) rW,- 
dt 
_:
.
td
 ;:J:ld

.: peL aj I 


e1

l


J
u .!:rs
c_
 
-: 

-'łr:
 'r

ł:;
_r1.
 
odpov.'i
dll 5 Z Y b k I eJ. ! '_- _ NieDaw
 do u--sp.ółobywateli !s.ectttz fBoe"
11 Zł.. 
Zrozumiał to zrC!>zl" I. zw. łv.iat 1 nie był. ni J nie bedtJc ni: eww (Se:betf (v . Vl tJ
" h - 
I1t) J , ) ,, '-II} W EuruJjh: . \\I1doc .z:ne I nQ sta
 dZi-
lani.a _n
to- u_ DOf- -J(t -;t&,; -- J 
 n nm; e.r 
le
.: '') Z wynurzeń ..wielkiej p.u_ skiego. Kał.dy---toia1nv obywatel pol J.. __ -. ::-tW..-:. 
'''l. . I skł. łM:z_ wzc:lędu na je
 MTOdo- ----- -,-- - _ W ,-- - -" - - Wf 11 ' . doszI . 
Z.azadn
en!e-. raz pTZe
 nas 'W]t. j wość. r:elhrje___łub__

-yk-
.1-y.-- ; 5 ....-:-- 0 "'-"' 1 ;'=' - --'-
-- . łl '
 - , -,- 
łunn::!
",mę-..da_-!_ję wtęc.:J ze-pc:htnrt :_1'rUł--
 PQJ*- --r-6-wn-e 
 W51'J"Stkt111 IUV ,li:W!UV _ .. -, nja rzadu niemieckiego o Ii';Oń.. 
'fi ar.:hiwaJne zakamarki Li
 ,,--N-re;-pnuv-a.-rta-kic mleć b;dde: zawU,'t!J -, dO"preZł.!8. Slawha ,troił Importu ł, prtYdzla-hI 
R . d . k .. . .. . . I AJen<:la "Iskra" .otrzymała odl!1'}
 Z\Vf'lzkll Ledollis1Ó-V płk. f L " 
OZ 5ą. e . bierze . g 6r ę .'--- 1 'W{)jewOOY':k;...!""'k"'
"" . . -.c.
I-wal«
Sla1rl ..Mwn' lItlSZCZJ'I z am ... el . d .. O . "' .. at! . dO . Berl . I . O.. 
,- _.....,
 o...._...,!L"_
U.1& ł'"!II!J_ -J1..:
ęorezes..-"!,,zą
16_egu -Pana Pulkowrdk01O'I. te w zwie. -C' . ,..... ..... ....._. 
, GE.;'EWA.i5,9. p(,dni


i
 ';ikombinaCJ3:J' i";;i
"vch inl
re- nemi !> .o':c/
ki
ki
 :1.: k1efec
'f:
 ,: 'be

 :v';r:h:u:te . Nie m a . r o ll owa Ji. . i " 
Grnn,.r 'Aczyna powoli USi."". ] sa.ch pewnych.orZ3nów prasy. Uo mai WalOr.. SIę -w nlekt6rych ro"' . aC oroc . ami . . u 'ydzlaI . " orgofll, .. . . "Olm-SO"r'dr , " ' 181., . -' . ........ . .. ..... uay .. \ ' . 
"".at mJcls.ca rozsadkowł. -'hc
cc. tej samej katecorJl UnCZ1"ć nalds t dzie_rmikaCh - _, '_., _ Z 61 ' _ _ _ ., "
_', ,.... ł 
-mu Me x f-uJnym stanem rzeczy, ałos-JX)
łcie'co'--ol"P-nQ -socJaHs:tya:. '\VoJewod
 dr;- \V[ -D
-iadO$t, 

ll"k'o;, lar

 d tt L ównego \v z\viąz:kl1 Z .pOj{15Ską ortUbU-' j domośc,!.o rzekomyCh peJ"irak
 ' 
....ylWl)fZnm,.m przez dek1aracJe ne!:,o. !ne;ynuu}ą,ceg-o _ w'ipćłpr'acę ;.-. t\ qz 'II --..eg,'ORn.ł-. _W."F__P!
Z
 O k()\val1ą ł)rze, Jeden z dzie,nnl.. ła'.:jach.. 
tsko"sowfecki-ł:b, w 
-Pr
r:d'
a',\
.::
I:1 r.ządu DO d ' . ...ki-c, . O.. ÓYI? . !nmaC-Ji Dol.'.kiei z Nieon1cami U'! 
 . r J .
:d:,fC .. o;t


I
/,b . OłÓWj o
 Z " R 
l]
nlenh 

 z t kJ el ad 'ć lako. wo . Jewoda o5w,adc'.a. 
c r>.!.:.
,doszt\ . Z-
-__
-!
.J.'
'
-ŁJ_ł:!_a
' . .
 . . . -
¥-- . - . R . a . . . - . !i,ł-a."D-Q.
 . 
IL . kl!- . -
J
- I'Jłbo
_l.'C_l rz,ymsko,.,ku
cki_..ks .. na. . nmJ . eJsc . 1 . ' . '- l? o-mn(d-e;mW-ie:-.d . 
 1 
"'J'f
 7- Pr.ł'ą: frarJcu:;
.r na czeh::. -ia- L -Wiem;- tt---za:pcm-'jedt' łńinjstra B . f'W TlOWISJ..--a- WI';:;-
{Jrelc,5a . za 
ządtl' 1 
epreZEa
.p:'--WOjeWoda DZ.la"l kanon 'k Józef S.ado-wsklw konał 1 .Tabl.łł1ku. zabierając oką[o 
-l'lby deklara::J:ł pD,,,k<'1 miała Jaki cka o uchylenh: 
Ie r<:«du pol
kle- ::.;fówne;:ó Z\\-':ą,:r.ku LeR"Jonlst6w do
z pełni nadał swe dotychcza w Po pólnocy na pJebanje wkro- [000 zł. . 
ł:.nl,...:
kb"d:t ,zWii\LCk. x pcrlraktJł- gO qd.wsQóJp,racy 1- 9f
a[1a!"i kon- w
;t\Jslczona z05ta
a w liście je... 
owo fut'1kcle wiL1'arządt-ie i'
f>"'w _ -. __ 
:-::...:: " . ' 
cJaml. a:
ncW'!'.kił"mi. dOl!i
.z
;:emi tron oc!1 . rony . . nm1ei!!'z6!C-l .. narrumutlsk1Cłc:o stronnlct\".a rad)'ka1 w dZlcrn!ka. Młe:,dz)' wiz: 
.1 . m.DODIIł . aCe ,----
 ... anif .tlłr tiC - . - au'" " -
 --f(9G'""T-e\V1iY1ilw;rł 'W"--50b()t
 '-'11) srra.msre(an
 StiHzy,ńskiego. I n() .. d.,mQkr;wlycz,lJezo. f"Jo,ru:c.u, umonnrchów w Parytl£- 
- -lIt 
 ...-- :::*:
:_o' ff !i.PTawie stosunkó.w hancusko.. połowie' oatdzlernłka 
I k -- P d t - - I . d . 1 rumuń:ddcł!
_ _F'Iore:;
wi.łł_d:c.z.rl.: -mln.uBor-thou---Z---MtJM ... 
wc_ . a _Y
__ ..
II _ e S aWICle e z, os IU_ - ze-wCiJ[ui w;;,elkiego pfawdopo. onie. . 
. ... . .' Wili dohie;"t",. król Kawl 1/ zloty w Bf;LGRI\D.15.9.Kr6I Aleks";. \. 
(J,j)-l\'1.1 ":0; ...:st"
31 '\\ iclk.1 r g-dyr'lskic zchr.ab,; $oię WCZńraj na O ---dekIarac l i mln' Bec .. . k . 8 .. pjCT\\-"szych dni3 . 'clt 1i5Iop.ada. onc- der Jultosłowlańs
ł-:'-= ''1:U!
';-;:;;$łł) W'
, 
nlan,jc-"
,'':'-.I ',
 Kr.lko\\,;c nap.k\\'crzeKb
dnsz:k
:ce1Ctf1-v..lit,;.. 
_._ .. - ---",- _n.____._ ___u___ _ __o 'Jalnqwizytt:lw?-ID'tuo Królowi przyuIYmlyr.todnluwtowarlyst..
 

 Ll . z . ' . :,r, . , . 
I
 ",:\
\1!J

;iICnJm . ;';1.- 


k d ' . 
 .. ' 'ifIC . !.t
I
 . ,


I . i
 
'ol\;d

 . 
o . 


 
 .. 
-
 . e= dO'? d;
.Wy
£


J:WO
f
j! 
:


,


I;

ia r$z:

;,
T. - 


r

;;t 

%

ff

e;
ra1ł
;;,; _ _;;
t::I
'0:


:J
t

ero

 
:
 
w 4 fe oC' '.' l'.' czc()st\ł.'a gdyńskfe:::o Z d01ioslą . l:Y kt>mitetu delęgaCJ . ' .. Ż> . ' . dOW<;kIC; i i nJ", . eis . z . OŚC . i'. . " . '. , .. :-'.5 . " . . .. ' . . ł . ki
 . h . krajach .. . .' 1 n).ch _ . Tlt . I . ' .. les'CI1. ,D . o . Pary .. '!. . ' .. ' 1 Ł . p':!.
--c-zasw ..u: JZyJy, ' bUłnr:5 . kl . ' . ł 
" n ":09:-. 1<:<.4.:; \\ \'ruszył z. decyzją rządu pof.si';:cli[o . wyra- kom
e


!


;;;tJ
:, l i


rJiR
 o lłrOI:W

Z

%ł
fe
1

 - E n . t - u ' zta '-::=?" Z -- 

 m ' -.---
 
 E . a ... łeg ' o , -
'-- k .'-.-" r .

 a = l - u :-.-:-'- 
__

':'l'-PQn
M

avl-łDd",,*: _ź-o»
e-w-ie:;::w::-ihih1:.ł3'i1
 -t\-V1'111;'<,.....:/_ v:W,"'
j<::K' 
,u- , ' .. --::- ..'c: d() P \ 'nkil ONm n c"n; . I pr , Z . .C . l m
_n,stra spraW zag
a11lcl- k!aradj, d . otY,z
';cj przem6 w le . nla d
c} . 'zJa Rady .Ligi Nar
6.w . w-srf.a! , . _ . - - - - .. - '---- . . .. . .. 
\. "" -. R '"k min. Becka. o(u:1adczyl m. In.: WIC p-ropozYCJl pol
k-te-J. tonemll- I ' . _' _.-:.-_ 
Zebu!!: 1...:h\\;d11i rClolu.:je. ln\

 c.,: ak oś',,' d zen'jem -- Stw"
rdza01
' Z zadowoic-!1!e
l1 Iz aCJi ,$!r.::;.ten1U ocbro n y mnlc!sw
c!. 'd a" m:.nlsf

 _. 
_:___-'!._
:;::t
QILq ne j(!d. llo
IlL-Z--C-Z----iaktaty pak' . __z kr-ą-J
 
 . _ " 
:Eillili-=- - , m1L,::i'. ... jt: 
v ołe...tne
 na1nlit dla-.ooPO\vira a 1,1ia tak_;cj lub, "IiI? ra..ami uznilnia spo
.odu ':':=':"1 il llJ":z . W " -ie'rz ft 
 
.... -.... 
(j .....ieClorem na Placu _ 
i
 
i 
ą
 >' f ił 

 
;: '--7
CQ.......
.=-r
 i'e .p i 
 .czy _.. 
 '. .... .. - FII!IID-:;:

;i.
::
'rJ . 
Cl-CrJ;c_ _ _,
 z
::c-
: -'
lD_____01c--Lyk -na. d&o sur'owa'l 'PC'cJJ,htle \ł>n:tł:llra ". 
cle";"; P_ Pr'->" ., '.1:'jYt.1 P....' . ,' , . , .! C, .. _" , 
 '- fi::'" -. , - . ' u__ -- "- łłjw
"bjaQ.),
któreuwa.l."l1lelJ04 
,--, N ad LiJm _ aniJm D su ko ufa __ a 
 fltll _ .<;:
1l .... " 
 P" _ IU!'''' "t.. ..o. . . '. lOd,,,.. -----.'.---___._____. 
...Mars
:J.I_ka. ł
:h..)j
J_
e 
 o, L'roc iv J- .._ _ Co QSka, :ton), cht" 
l o:ra a ZOlOYC!1 I ffiftr
C«J= 
. jl

' 

ą
;Jt\'j.;:,
J;

1t
faBi;
 Sm/ale u'J.'SJćiPl
nfe mln, Buko ." Z 'f!/.oc/J lotnJ

, kt6rzy UkOrtc2YU podobno, dY11Jis/onowanl _ 
okni1h;Y_ w ()$Ullnlc,"'--"stOWił.., ,__ _ _ _ __ ltoslu,!;t113_! _ <1r
'tl_I
_;;. .s:()I
\\'ł -SOl tonfiskowadl" 


 (JLtJC--łniiie15zo Si;l ;- J e d cn z---ilz1cńnJk(ll_ ml?ckfc:fL I "fT. h . I tnt:4z]OSlom rodl/mc'l prodakt"Jl fil. wYC:ł1ać cale klloruelry taśmy liI!It1o.. 
'-.. .w;:"a
 . ,a' . oL- & 
... ,.'..' "y I"""''''I.J, pDwledr.al. ,. lu nU r Czs'lby 
byla zmul. ""lut" 60UiI. ,e.u,a C ora mD...! pok.amy pa"k. ,,"ofeskc ,y. woj. C.." '" '''''',041, ........ it 0- 
do '1II
n. BeCk...:.,. Th01l
J I) 
enf!'Ql/za
/c tylko o 
'/;:Ugo. JitJj,y z unlerut'homlml
mi ZwoJ.tnnJc ,
wl
(neZo (Qt
nlu Zuli .5 Un Mnq 'patl 7wardDW.d:r' wJ'
u-'hr_ bra.!}o .2:ł1-«--anJa SIę niiłd lwl«z-e
ml 
PJfZe
 n

Ci;J"..cij \\'rZytl4dol $l
. lak kM t'O
 f o
or
et$k4
 sq 04 dlUhł-

() erosa l
atuł. al dQ znUd%e
tia, 1
 ...Fsz
'SlklC'" 
emoral'lUł.\ d
IC'C1 : IUE>R t


ą.f- 
rca-[lh_J

....+_-_1,
__.I'Hib_a_..,_-.i--J
t
____-Tyt\:t:'! g -,,
c1a.< 'Ll!
g1v,,'ch. -- -

at 
",/rirlr-f;OT-tIZ iłl)l-k/-.LKW}!Y .£!:: ZDlJ!qpkofł"!'!....!RIJmI' biole molo Jut tlbo/q(C" aulQ o. ,lVuudy,ew/owerz'"1RJrxzonlll-tefffr--Q¥..- nCflą godr:ą- Soje na zdJęc13 ZW:
 
Re.:ka .;U tjC!Jcv."- :1aQt;fH,..1,C.1, dc- ;I a UJ cza sy puki!. ('
ł1jWYdl sp,zym/uzlłł-c:6w. I TU_Q WGruo",,., '=:;,:;;:;$1:4 _ .. 

=l\ 'II:n:O: 
*J ;
 
 
 
:!: 
pC
_

'\V(jh(:<.: d
k'jiJrG
i' p
f1d mini. Non", Ilencuk f c zt'ta,kJ .lt4 dZisiaj Sztuka i
orJ op ol I N
t;'Jl. j

 ł;:,<" oka.w/
. ar/J.'s,:: I',ettlll oaJ:t amer)k31't;"t.c1l -rdY-J.ef11'w,..-k-
::.tY. .,..... 
do . nlczu n 
 -----
 . - . ' . - I n CfJrP.... , 
7
.u,
 .. h " D & , o...:..a . . ' nJ z . w:"
" I. " naP4Qw. "I:vJIł. z
lifrł:ęl.. do . _Mi . .. . '... . ". d r t t
 .. .- 

itra. Zj[łOSl0DCJ w du:u w.czoraj; . I ' lit .... orf.!'... 10.-. VL'ę 0;"........ _.. 
 .. 

Jzyll1 Rił :q:roma(!xcn;;l Ll;:: Nar(ł
 . SPÓin . la . !" . 'f< ... :o-' .. 1:"lMna
dC 0(.,.. ) . 5< . ' . Dn . . teat' .. . ... ' . . . y 7:. . 1( ... . .. 1( . , . 7 ... . . o/fł>orż .. y . .. nrrw .. t!w bard ,zad ,j 1I . 1 . 

D . J .... ł .. '... .... . 1 b... . tittz/t. . . . ' .. . .. ' _"" . .__, u . . .. . .. kO . .. . . . I
--..M-
..... . " . 'a . - 

c__P.r:,ty_!.zz
NJ
__---!PO.
_
 . .1I/ 
-.d6w_. btdiLC
i -()!>1a
nifl1 e,.:;.pew- _ w . p ---- t . t L. _ __ _____. !l!J1.
ł:m'cr4 \II ___
.
_'ll.!;t'!_..
!l'!mr ,..
%lO
,J',:n---n(fiJio.f'--'-:(J'ita1Uf k4 _ __ _!
_ _
 _

g£..IJ"
_!y

'-"
_
 pomY..! 'dW nb__ OKrutn}'c h 
&-)-'

 c
 
r/lwnouprawl1i\:
1JU Polski "L. '">,:
e1- .__
_
.- prucbod.:, ku! Cty ft4łle sie OD.. JUlI;n dp <:t'!' 
. , .'. . ,'
 1
 c-=. Tt:ł: o'u' . J!f!« 
....!I.I. I.. .. ._ <" m.... . 
, 

, K.ffl" nic 
OKI)'_ 
.kl t)r
)'bo
:. Wolał łał:omstwa ir6le...-tk1i'ł- oi t:e W01il tr01:łłifttale--pod-meccu.__-iln:łr.. _3::' e


 

l!


 _: 

I
.jlUl 
.-- 
:II1IIYCb medyk6" ł u.1dOCla Dad-...oroJ....b ..)".ta..':
 na tak c.id" pokusc lod. J16. .. __iIIłł.ie -Bim-Bam..Buma.. '--, c;botbr tI...et'wn"osfrzeJ.u
m s.(i': 

:i
:
-
-
%d-=

 m6 wd ..,a.łnl. -110&1;------.,-'-.,--.:. --Włl............---łła-łłłą--
UO_L
 ,.Ie -moło SJę'-ukaz...
 111 kt61u..skJm 
refie e wit "'a_dec do ns:cdla b'a-. am "'nu: w crHew. kU:)'
Q)
 kr61 vu.$kal 9łla;llj 11- 8lm",Sam..&.lm łut c-
 ro...;o- 
Ih'cb ... Borne I po,,"'ieu)'ć la P:łC-Z)' - Jakto. - "cłał ",''''ietem obu. t)"łf4kiclł mOłllnl: $pu.'e

 ostlklct.. n-:'CzOł1'So' na b1ab'cb. . 
-iellfopeJskkh h:kan.Y. r-ren'u. - ch' 1'10'4. była moja. C'-1)'1 lłap-in -ł1 . 
:.. B'm.Bam.Bum.. kontu do I
ro! DoU: ustępsha z: mo. 


Kr, udzle _śmlelą 5feslol1_
el 
1'ła--1ndC....Ił1e........yhr ze-ł-:.M
na 


Areszfowanle oszusfa B

:
f;I
t:
:1"'t::

k
 :ł

 I 


ch
lele slepromienlaml We. 


':orifł!
i

'!,"I1'1'
I

Yffiga.1I0dC'
SI c 
Wap61alk Da 
.dosfawy __dowe"' I '


fcd


 
1
i'.i1..kt6r.bY krwią .......aDles 
:łl"e.o -O.r6c1ellllo..4
DOW._. -C 
WARSZAWA, 16.9. downl. '. Rok 976. Bohaterski wód. 5&-. .. .ob
WTa ak1 DB da
q l -A 

j Oft

.J":
le łled..:u_
teHtn\\a. O!.!3Inio Kudt1 UI()s'l 5!ę do 'A-Ia,ki"'lmui. walczy przez J8 lat z cesa.. Wśródc:zerwone
 pom płepr
o'" '" Jadaliśmy w ogrodow:el restau..: dają.. 
, 
 'h. 1(.rol. . k "" '. ".11., Zam1ł'
Uta . '
K'o . "10 -R1'C e-łit.-i- ł1łJ-t-tn't\:tzo__
e . pn.., 
 . .m .. 
. . .ttrj' . ' . _

__ .
 ' 7
 . m b l,an . tV.iskim BazyUm II. 
W3. wego. p od
iente m rozłożystego ra cli .U . C.U'P . lon . e'lna krągłym . 'k . raw. te dla 
, doki. Z-8 ol.rust.'a I nadutrcla na. H\.;" mI rdm1 
"J 1),

 ,.ę
",**q 
VoqblłftHh, którn lubijf i. JaQawc
 rM'1 u:ubfł)n
ch zaaadek c;1"a d.tI«:I" pfe........ , 
::ł.";
:aJ
:ii
:::.k(
 

I
h
a,

.t p

 :
:
:il; um c-Slcran
cb w pismach clia 1
::rj

tWk


:I.f

e
Zr
=Y;;

: 

 ::J
ZI
::c
tQ
= 
trubu!e pan na fon, fltzade IUl)!.. f(arJt"o: .wlajo\\,. włr6d dorosly;.:h 5ają wielkie tó:!owc kule brto- 1anchoJJa jest ..nlmf. z Pil) 
tóv. kIr odpowiedzieli poh1}-C"Y, Drofe lrobtly "krz\ tówk,' Ju! pO wo'nlc.' :
v. 

. Żk
Ok raaz P
]
buz
o
kład
'
 dem"". 
,",orO"le, lordowie, ""
socy urzędncy, Dwal mlodzl AmC'rykanle. Robert SI- I ę ę g y . 
 :Y:*::.: . 
Sir AU!,len Chamberla!n purmał mOf1 j Llneoln S(hu$ler. 1)0 IIkończenlU 

 
SIC;, te 41 mInut d.r: 1 uole POŚWlecH na ",nlwC'tsytelu przebywali na 'O,ał(a- RADIO 1I1ARSZAWSKlB 
l ' krn t.ówtl". 
Ir . JO$ ab stamp. . 4 . y rek tJa.bu sUnd C . ,. . tlll, . kt . óf. '0 n:e-dzic 645 . Pld. .,Kltdy 
. . fltWtl.-r4 aontłe:- ----ł . TS' M1Ia,-uf'aaenn.. 


r a
,a
Um
:fl
I:;:o
::u:r;:.,;
; 
o:z.;a
::
::;akO::
f:
;e
 :fi


 :Z?8:
::
:..m(

i
J
):


[)?':"';;
':A
. (płytr) 6, .)$: D. c. łntl

QRU "I 
profe
or, UI1"\\-'t'T
}.te'u w 
1C11 I ,a
l
f i6wła:: z Jal\i
lI:oś nędmcCo pi.emka. To 
i

.
:f"l.fK
::

.. 1110 KonfeCt ort, U: 6.
: 
povdc.ł..:.1 . d£.l.tk.tywn!'.,;h. ro-z......ązuJt! na
\,Inłlo Inłodr:łeńcom mrłi w,-danla LWIHWI,'- . Jty'kł 
.. d...' 
..krzrżówkę" w przec1ąIi-U_P_iUU minut, zbIOru .,krz
.fówek'.. WynajęUwNo ---11'4
.:-
'":et.':
:
9

j:

')':2' ł
"'ko.oi-';'2,lDi::tl
:....ł.::': 
Sawa na kuchence lu:ov,'d Jajka do wym Jorku-I,tdebke na podd.
zll I w 01r.- K."'I:t\01l ,,,Ionnlcl,. - - --. ... "f'!fll-v-----.OlOJl..O\'!';!!ł'Ol_ {lu: -Opo_ł.iII.,..CłtiI ': 
h iad anta. " . n ble-r a -. !ri-ę -do-,k-r-z.ytówkt-,. .-\9.U'-fOKg--......Y-d-aH-. ksl"t-kt'-Z--.5a.,a.k..e-mJ_,
;4_:
,:,


-;
'.
,

i' tt>"i:'::;::
:ł
  --= ł..dn-;;'. ";';a;;;-;;;;:;sc.
 P;::;;I
:;;'C -; I'
e- -:-'r,i::?..
le.jakle'.. nawetzale'.'OnuJe, po_ - -
.-1'0
:=;

_ 
:d-Q::.:n1m." , ,
; 

 ran kokietował _ SCł l11 e &'_l!. s!ebi! , _dtwiec zny 
 bar
 o. 

..ciJ...slu.c.ha.Yike.. JJ.:IŁlwarz::--zmimlla mu -sie reK;:
 ' r
!_
,
,,! laną dO . łOkC.1
 . _"'IN b U 
 21$W_'",c . ' . 
 .
..1t. . -, 
nem.'zacząl: momi!ntałnie po rzuceniu pieściwym. sztucz-nym gło- r k 

 ,
-t'!Af
 i 
 
- Więc na czem to 5taneU
my? ..W odpowie.. sem słówka' H.al1o" , :voar I I 
YJą,WU-¥
m!..ętą. 

rłec::zkęf cl:ytar.F'" 
.,! 
I r" b' 6 14 b .... apl,.1 I . .. . - Cw.erć klio sucl'Yck,blS.koIl16w,.. 10Je, ...łellf" 
d: n na 1St 
zano .. wnyc pa . n . w . z . . 111.._ n a ... . _ . Prz:eciet w kasie Jest oddzleJny .te . lelonl pan wJem, nie szampa
k .. f.
_ 1S . : . f7 . d . '6\O .. . s-!ńkł
;.,ię1iY!}
-'4; 
P.I? . . .. .... ..
 ' . I Pletrasz-ek urzeduJe w kasie... 2;e co. 
e tam.zepSu- j swieia. roz.umlem
. te.'
o2-A
ę-'mnłe--wttY:Qł-.ł.-;łI
 
=:.;;.. Tak. jutro nje-dzieta _pow{Óriy'--iakgd"by"oN KJawlsze tt!a5r;yoy zaszczekałY.SuChO. Lenau Cl-.. fy?-o-Obrze.--zaraz;'Ir-o--po-p-roszę
---.. -'._-
;"." - -ś-włe-tą? Nte-.-ttła--c:z--aio;-dU.
tek-..'-
to.Ifie-
- 
_myśleniu (I}'reklor OrnI!. a potem rzucił za sIebie: cho zaml(na.1 z
 sob;\ szklane matowe drzwi. z n apl- . 
Obląc zrozpaczone ml . t:Y. odło!ył słuchawko I cz..'? Nle.-skądłe ';'dUU . K: . "' . _ ,
"'ł." .. " Ił ,. ".

.
 
- Przerwiemy na ch\,,'!ł
. Pilni' Basi.u. Ale prO$zQ sem ..Dyre
c)a . ,zadzwonił... ńiają.
 W zeszłą sOtiot
?yć. 
'iliech pani me wy.:i1Odzi, zaraz dyktuję dalej. _ Nie, pfe. te.tefonu do cfeble nie było - przvwł.. . _ Józefie. prO'sz.ą- pana Piet raszka do teao &;pa. ko... Więc,. cz-Ylam,dalef. el 
Pani Basia SIedziała w ką cie 'POkoju ze swym ted go tartob1lwfe ko1e
 PaDn
 Ma_a'dalena_ znowu I ratu. Tam podobno zepsut).... Njech sjc Józ,?f spieszy... tego na. rogu... Res
JO 'ty' sa 
. lOnkl em J u...:.n ' Q
 I('nr7yd
 
 zarządzoneJ prze1. przez krótkie mcnienic sekułł'dy"utkwiJa_w nim przcw To tOOL _ >- "I"" . Oowldi'anla. , _' " ,:",,;,_,.:
 
I_z:_ef
 prz.erw
., wvh;ła p
dcrn,lcz
e zus e .' ł ' u sPOJrzenIe. Klaw(sze _ Znowu stary będzlc_ mial OcletaJe pow-1.e
I" .$łucba'Wł(e-.:: ć1łoc!':_}

 
bJ
,
r1c_b_
dU¥'
erCladmSIC 
CJ z-adar
y nosek, Jasne--ł mas"Zyn
 szczekały Klucho. Z. 

, uc__
___
¥c _--'--' w-GierAf1łe.-......---:-mnrcza
a " 2 OJ W teJe onle fes:t'
ze przyU: kłał-ati:łU :U::W 
.ta:
nTe ucz
nJre-"'W
:_'!'.
cwielkle 
e sJeamijjirp01Wfu d rzwJ z nao l sem ..Kasa- dOr.tywalo Jasło, Z&ifęb
w-s-tudjQWanlu. !tlucho. uderzaJą1;;',
, blasz.kL Pot
rn..:j8łcaa::vJJY' 
OCZy.:. . 
--.___. chrząkanie ł kaszel starego 'kasjera z suchym od
ro. papierów. - Pan' Pie
ra$Zkowa wledUwlaIąC s,ię.doa_ł VI -s:itório"koJea:6'!w-:" 
-- --Sw-bko pUd.....-aJ2ł2 .noS--L6
' ' .. m-'Prr-:$'ł\&tAł'I:v
b --łic.z:v-deł. 80 S1;
"t",o- ' '¥' 
r :tern obcią
nf;'la sukienkę da k-olanach I spoJrzala w Lenau rzuclLszylJklo5-JJOJrzenle Drzwi od tiasyuc1W11lY $lę pow 
--łotn\. SYDem.-svn- 
-ek-no.r«e.._. ,wą.
I_L
suł'-lął- :s1ę-_1Jf'Ze
 nIc d(»po.. p,od P'udy
-
ed ' 
-ZoDaCzYł 
 t e same . qJ --jetlPlet:
(_. i .' :,!.' 
jx)ą-i-?
 
l-=z'--' n:teDj)Jroji 
w.
-mlt
,:ał_ - 0=-- f :_ _,_

, 
6HIOjk:.
i:j.: Śriłęf4rzad1lf.mfkĄpiUimIOO,,
"iię'.aJ>lłSY..--..- 
Jedn9cząqle myśl.la: ..Ch Mówiła. te joteU ni. talel.f0!1,!':I.. to tebym ule przy- wycU 'Wloilów. hll.l
wleszon"lok -:Rozuml.. 
.ele ao.poda,z nie przYt.."..!!o JetdtaLI'O_nlą; bo nie bedzlerooała Jechać no lul,...I- nisko 1111 pler&l, up_hnle. 
",>"pło fYftt1B..-oddab-w. -- szr dzień do KOlI$ toncł ....
zWttmF.;;;-prze- 
Hut
zu.....<:icLzalł!e w SpOJr
1 
dana ugl.skam. Zaraz... ,6.tanle 
"t
dtI
PGludnI
, J!dtIId lltz:r,JOZY "0 .1.m
:.nl""..odrYWllillc'P'awle 
& 
slaw bod,'e chciał tebr mu dać wie ....klakl przYWłO.lbym'Ji! punkt.. nie.., c.o
nycą;COpJ:fnÓIJ}'t:frW'1Ium . 
Spe.wnokiĄ. nie. ma .i.t!!... gros
_ Nie.. ... to. . t
.. SPł!lwt1okł
, .z
.utam
ełL-
ea.. .- Bardzo, pa

.W' .prup
 
lidzie.' "ł Wld J1!' ZI9'1QQII\Jtei
1!tolll.j.,eo.Ij)Jif N
-j!l!
.rą 


Cii..t: . 

;
--

',
_:
;' 


.. 
i 
I 
I 


-
? 


[
_: 
. t 
 POWlESć . 


Jest sohota. ..ói.UtruI dwllllh.-ta 111' -po.. 
ludnie.. W bhrr10 pod Urm. ..OraU I 
Blełilow51ii" kol\c1a Koracdr.ow.-ł 1'0- 
- --łKRe.--łłr..,.-II'O--l-Owułac_..łe-do_w.eek-e 
Prokurem Lcpau puedstawla d.}'tekto 
rowl Gaflowi lIaty do nOOplsu. D-nypo.- 
mlnaJac ma. te lIanJutrz--lest nlę... 
cizie:.... .'-I

:_-pr
e
ó,!
_, 'Pr_
f.- ?ta 
.tńskieco '-ujotmow
ł ".

_-Q :. 
W dnTU
,.rEe'l;łlL _-ł..i
_ br_z
Di.L_..poe'bód
kC'Or:y-"-pq{;b;t. 
-nk
o-e-- .-tłumy -
 I
sz.ań(ó" pó--a--:-wuje)r
dZł.o., C d2łe '.';prr-y- 
n..ue..cQ mi._
Q. %ebr&łx..J!iJ
 _ ą
 1,,1 del:ladę - w imienm nie-obe. 
. PJacu Wola4;).ct,,-aby. w:ypóWi
-
 C-O! go ,p.
)¥..Dj

f' 
dŻiet- 

fe---łDoTiJi%O
 nsrWOJewódaki pOhcj1 pan
 
-,ci Darodo'l!l' Y

-------.z....
 stWo",ę:j
b
ra-z 
w,st,p'.l!!niem W 

_r:łe_

e n,.- paD preze.-A
t_ló,ki. 
:
: !:
::ł!DJ
7P 'r.-w
 -ł-j_
 _ _ :::- - 
W 1D&ol festa £Jf ulnJqa ..pod6. - G..ewie,: ..' rIiI ' 

j l'ffZei-
adę Grodzką B_ H. 00 Hbranp&o bIls.Q rllU=
 ftlnieja..6ol n.
da_. T ., It .. El 
w. R. ,..zi
ło uda:iał oprócz Slę CI0 3Y31ęc'Znego tlumu pu
- po.._ln..,- z..1.66 .d.... a J L 
t'lumu publlczDollct około pięć- ni6wił p
ą_ 7 ¥ "B ł t\ft 
 - 
 
I
 . I 
placu przem6wlŁ--P

 t+e--¥Tń--.ł-h.-KUk cał
 JeJ:
l _ rz.... a ll l ltawl 
d.ł r;:.
-:.
!l
 _ 
 

 _

 .-.,-
'-
 ULI:::. .'11: 
--'--"ArtW1(r:skh.--:iiia
zaj
c-.--t-e-d-z'le6 {'@'-G-......ftto-SeJC: "W'---6
[)'ewle '-a-:r Ir.-I.....-nlk...--....-,- ----
- - - - - 
13 wne'n!a je.t dnIem hiato. n}in,_ Beck ..IV!dla,r-. te Dle- m'a. P ... . . ń .. .t o w . o . W J .; ... ł_ f ' .. U . ... . .. ' . 0 
ryczny'fn dia PoTilci.zriiC11&OiIi o-o £zalirfiiT('I-
i:: i'ij
 "--JcStąp1ł Z ó Pi W....a... 
t.I., !--.I.) _prze.;hodzl" n;
d _ br.
łt" 'ata 
bowiem kat_dany wi"t,ce Da,. dek1aucj
 na ostat_Dl
j sesjI sud.kielllu .'IP..z, c_ci .łllidzlet. -
<........ - 18 ''Pp. Petnym- L."''i'em 'i;d..t.-"'c:d'O:"
płer. 
j:.ko olepodh"cłe I suWerenDe LiCi N.rodow % wDi,Qskit:'m..te j h_'_u aklad...y,_wr.. .e& Lp'tDlsku_,Mokoto_.klem_
łu. ",zceo- -pua-ktu....: lLon_troł-De..
 
państw-o. ICajd-any -ai-e-.łu.Z:IJłe- r
 Po-lsk-.1 :-zu_Ut;a z_ $iebi
 *.jllo łlDła_,.66 ....1.. m,. O __..dalli 1..4."pr,z
b
" _

_ N
!Lo.....Qlne
 --- ===- _- 
rLI. nas -oałotooe bO"lem koo- prawo k .0 D ,_ roI i VI' ni.-' -.ię n-a -11_,*11,. --"._.o-1'!.-
 
.

f

,
1-- _-R-J
pJJs- 
 W, rJEie
ięt: mill,ut _,_p6łil'ej 
Itytucja nasza btoci ..zysi_ -'-Vn-w.-t-rr--m-n-ieJn-oki G-arod-O-
 _
____,_- ___,_
_ ,---- -
- --'

 
'
: polTleT witany hyf!1ne-mc-- c-ar.o-.- -atart-U:-ł
łQJl.C'1Y-
lkL---łf.l
- .
!. 
_, J
 
kich obY-'
3:teJi_--'pań.t.a_ p
 "'Y£h
__
4-.Jc
:p2:!

""a.:


..
j_

rak W. odpQ'wJedxi- __n.a przem-c;.., _ _ ",u-
-
' d 

- d 
J I ';-U

 ,,,ę

, t a 0Jod
I,
!e 
_
_
,I.l., __,,:' ",,,,:.,,, 
 _:pj,
D 
'kt"ótkim przemó,:-'_-Ieoiu plez
:s towała ,j'." Dutka wszystkie Wlenlr: Dyr. Kłotkow.ki
co .pro-w. .zaj_ o oty_: 
iD. DU,J- 

al. T6' ł
lt ,,$_
:rt_* "ptft-c 
An,..iń3lti uBuwil e- -skta,- UG-ZU łrie wkz i !>"'__
,
I R.J"Ift' . I a--e:rn a Do aa.tępnłe,.tarłu- I Jf6ł.--Z_yefCalwo -o.. .. 
fesorowi PtuJńskiemu, który Rzec-z,.po,poht
J PoJsklf
l: ws
y.tkic
 zf'branych na Placu tocJ'e:oiu generahcjL , ,-- J
 kolejco; Ambruz, ADder)e. -.ID
dQt ,8.j:l'''. 1'01 ule db Ilido.. 
omawiaj,e dek.larację ,mlbiscra DZIś kiedy mamy silny przed WOJe'K'óduwł!!m pan ia. Premjer Kozio. ski pnIb,ł faJe_ald, Bucly1i.kf, Ba-,er
 - _alii." 
 - ,ZIt"


r",- 
Becka w Gene....ie podil:rethł, n..d I wiemy- c:ua;o chcł!'my ł 'pektor Grabowskł- Imleolem aa la minut przed-Panem_ Prl,' Za.!!
, Hlrtłl_
m.m
 
- _o_l:t_.Pó.łi,ctJL."______ __,;--n _, 
 
-t-f!""riii!--.lor Dna -. prz1!"ctw_-rm.:;;; 
G---:
'U'l'o'-d=-;
DT

&-n'
 e
v 11a--n-a- 
' W'ór
-w-od)'- ,- _ dela-ear.:== . 
d.
'CIr
.,-
... G-odr.'J7 ::tO D. 
-;
. 
.UWł.. 1- i.teresami mOł-ejsz:oac1 -hmy r"bie mo2emy pozwolić, wyraził u:czer" .dZJęCZ:OD
ł 
a ....z. 18110" Ch_II. Hubrie.b, Fr,.n
.91
 i oatatoi o molot Płoacl,.I\ł:.lr1 . tlli 
Duodo.,cb i cytuJą,c u.tępy aby:' oa. kontrolowiao WIJa.. oka:r:ane Uczucia i zapewnIł te .t..lu (Jo 
ońco",ec_o w_y.
 10.oZ. 16'35 SaDzin mija .tart. D . 
IQ. . 
z d-eklaracji min. Becka mów, szych sprawach wewnętn:nych, rezolucja b
d%le dorędon& ko- ci&,u 8z Y bkQ.,tł 
 o_tytuł z'!y- _ Podnoli .,
 s,..-uał o
.ar. b r


 i e_!_
 ,rÓ"alł't 
ca c_łkowicie___sohdaryzuj-e' się 
_n Mam-y...--wła-snĄ lt-o-n'Sty-rocj
; --m-u---n-ate
 --.-----...,--- Cięz-cy-€łI.He-nl
U" 
----zbł ł-ł.
ł-ę. cja m-e- ty . Chwil. -l:
-N.- o,. ......., 
 
z nimi podkre..aj,c to, 2e PoJ", którd ka2:da mDleiszość Okrzv'k-Joem na czejć -uko.. W'r6d p":1bliczł1ołcl '.z-falita pięcie D I.ÓW domo do ze- Tra.c:_L

e-łrłULi7...2_
.." ,,,---+ 
.ka je.C pań.t.em _leJkIem 
.cajdzie .prs . ...... cłJCo-DI4\c
 jej cban"'«,o -,komf: oda.nu pler"l!ize-
 podn,ie
rni
 nitu! Publłc.:u_o.c.---"watraJmule ,Samocb . 'd wioa.e, kpt. Ba--;.-'
 
auwerennem i ..%elkie .praw1 Intf!reaów j dorobku kultura}. 
o ł..łar.
ałka Polski, prezes PIerwszy startuje kpt.BajaD. oddecla . . . . . . ' J:u a pr.J.łaJę przed Jot" '_P... \ 
naar:e z InQ
ml pańltw:amr1uo -n
go. ,_ _ _ Artw1ńd
:
_ rozwlązał_ 'Zebra,ule. God:l. ł_6. 0 1-Kapitan Bajan Płer.
z_
 iD.l
uD1r.ł-_ 16.:ae, na PaDa_., Prez"denta Ibe-cz,.. 
DaródalDi ..8łemy traktować W tych -sprc.wach chct-'-my kpt. Bajan min,. _PUDltt kOD._t= ,poapo.iteJ_ ,Pan _
,re
I'
f!:


,
_
_ 
jedynie i tylko. jako rówIII . z mówiĆ % 'kat.dym pań!ltwt'm ro-Io,. n
 Nowo.olbeJ. - k. . rOlcaulep.em I.wyct'.C',f, 
rówoemi 1 woLai z "'Qlneml. lub Darcdem jako ró......ni z tÓ- .......,
.6" _.k." .87 M
,,
.8Ił _no.1 .Ię -alt&ałł._r 
Wykazał cal.. oJemuuJa.olC: te wD-emi j ..oJUI z"w0Joymi, mu, NA SZLAKU AD r klm.____-........- lh;ee'-P

łpąłł-'!J .a 2:-
':.J
._ 
co rodzaju je:doostronoei kon- simy I cbcemv b
t Da równi . Następ-OY me-Iduoek I: No
 miej.co po_w'ew,.'.. -:-r4wDiei
 
troli i aiedopuozczalaołć .lo. .rak.o....al z :"ozy..kielD; 1D0,1 . " . K . . ROWKI " .osoloej: Pło:Dczyfi,ki pru
Je.' bllło-Imaraa'tt..,,;e barw" ..
&::.j 
so"..ola, jej wz.&l
dem Polski. carstwami Europy. J
teliśmJl ej.ł 18.35, ..,bko.t 261. Sełdc---: barwy .Rz...,. ..,. 
Na.ze mniet_zośd narodo- się n'braH tak lICznie u na_czel
 mao 16-8-7 s.,bkollt 2_G7-. PaD Pre.,.d
QtdekoruJe k t 
we traktowaC: ędzlemy: tł:'-_ Di
a 
z.ądu ,to ,Da to., aby du. PUDIt--t-utłDi-e-'''W- Oledz.le-l-ę- lcoraz-"" to ione mlas ła Poiski. _ Du.d.aJd.k
_ l6;6
kołt-.'.B.j..a=vnłetea Poł o D l a R e: . : 
leraocj" t-w- ,my"l -tr.a:a,cjl Ja. ,wle.ć. te SlaDOWlaco. mln. _8ec- -J \ ł '..e j ł 170 
9:l-
.. "",'-' 
":>;.
--
,
,,.,,"#' "',,
 -'\Ita;, lV,--ł-ł-)r. ,'.......' -łoi ......... 
giello
.kjej okazywać im bę.. Ira 
,te jes! odosobolone. Słu. o z'n c-' 'raaoru.zy y .mo
 ,. _ °Eotu.%JasCyclołe w'lt"abł' 8ą St"D.e-lła.
e"o'..7i1,.t... Pok
z,.It.' - złot,. kn,.-Ił'm 
dzlem" braterakle serce,' co sZnJe powIedział ",jel
i Wódz ,:I_
j;It;
,
:
KrO:
]rt

 zawodr:ie
 _
_ 
.

a__ń
ka:', _ ,,_ ..__"...
 

r,y.o!!..
t
_,,_
_
ft_J:
*.
-'!!lr:
"t!,_i.!!: ...Ia"... ,,____ -"-
-, 
. 
_r:
.J:til\, __n,akAEuje,,,oam,JwltuTa -N.ar.odu--,-M-ii-ł'.-%.
e-k'- ,P1łsudskt: wa1y-
 zuj)oły pot-r
.J'- maszy- : Zr.:ywaJą 
m
 do bl,e,u po- - W'ród publiczaoAcI odpr,... -Pil k .. " 
Polski l bODor polaka, ale Dl. .DoLTO .D'a-rodu J
st naczt'Joem ny .' pFzer-wa-cb jedDnn]Jnuto
 slusz:
e wez'lV'8niom chur..eiew
 łebie. hudzl .Je eolu_Ja..lD! ",..ki ł OIrIO:':łD I 
 .cjł_L P p lOD" 
pozwolimy aby się do o.azych prawem. wJ'ch: ' k,j s
artera. F-un-kc:ję .--łltartera- Meldunek 2 punktu kontroli p, .. ta '1 de r....;b,
 
.praw wewrfętnnycb mielza-- M,ó.ca prz
c%yt':ał rf'JzoJucję Po starcie dt.e:lłięclU ze. po- pel:" p. Tboma. preze. T...,. z G'o"aea:owa: .t
:r. e;. 'kf: r "t
J.O
!t- '...." 
no, prz 
_e[]tu!ja-
tYS:?f!le puez łÓ-w--Daa-t-f;p1.7Wa-ła--d-ł-u-ł-.TO-dzle
 C-J--

, 
 _ 0:-- 16"
---:- Pł oJlcz,nekl 1''08&[-' odaD.c
--.---=t'r:rł':
- 
-I III. t.._ z........... ze iranycłl obywatt>JI. SI-:CIom1outowa przerwa. Z1a

eDie 
tę Da" atarcle p. 17.'ą-8.' Ju_
 tylko 68 lJ2 .km. do kr._1,i.___
._._ł'DałJ " - ., _ ",_ 
.1,. .b, d.1I .,..... nlo. REZOLUCJA. l\1ak
YlDala
 p TZ e c i ęl o. ..1""w,ai.""r.- PI..eclOq:"-za. .hrliil Orkle lt r . Irl b,8ID N.r ...... . .. 
.z.; _oll..blo..o..j. To szyŁ,ko, Nasz5pecla
aykore.poDdenl r......e
ol!lf.roę oMllo'ć-1 M.. 4.('. A

ru
..! 822 JIIUK'<'C 
roLotnlk kopa!!!! ....Pary.t.. w _
J.!I-Ł,Q,,_n.y.___d.o_ Kr.aJrowa na Jed,oe+ oewr.!...:,,

...b..li.C%DO.Ć -ł-y-wo-o. 
_l.e,,_ ;- adł n%,,_ -z.-m.ałł-ło-y-n-b-i-o-r-I\ry:c:b;-nudria-ł---::w- K11!'!.kiw.ł-
 

 "', J':ko 
 
pomostu ""-
'5C1koścl :i mtr.
 do: konkurencji. poda nam uzy.'ka- c6w. ,
---;-- --- 
znaj
c .0g-610e&:.0 pósłnczenla 1 oc" WYD(
' be
o.redD10 po ich 
w .ła&l'" (:i
"k m przewie
iono ogłoszenIU, - 
go do szpItala. 


-p 
najszybszy 


.---P.ń,t-"oW'e Zak-ła-d-Y-4..-0c.OJ ] .fl.k:

2
odc:
a
- - Pł-
 
- 
cze 
 W
rsza,.,je Qgło.llły oflc- bv pod konh'ol
__of{c;ialną, .. !,z . Y'! 
j_Iaie.. :2e bud(1w&oy pl'-zez te- 
ośt 404. kl.... .8 _-9Qdz... 
zacłady.a:nol
t myśłi".kl .:==-u: n
APant J
ciał Z PtJ
em ob 
.o skoD

e - Ci 2e D1
m wa.i
 kowt-m i rnot
 
---ntem. lyw",_5v-".....vb"'-.r ,-'l'l
 ,.1J'
""'" ' 
.' .' 
.oDstrukij-t-- -ś.n--p: 1U
; -Pu
_ 

.o=t.y_ptł;-*Jn
 -u{ł-
:i1a-ą-rn1.:ó'lf'foweJ w Potok

 -sygri
:


 
--'-- --- 
--
. 
oeSiad
;jlr
k .i:.;i-r:
uski Gno_ , .t

V'''.:kl
gQ4 , T ł'
 . -. _ ..ZDze. eolio,. 
. olsla.., lat, '. uczeJJlł su: Jada. r t_oj'puchomo. i K ' -, 
- -oOo
- cr.go pUCHI,&:U. pn . ,,'czem wpadł ' ,k 
 . . d 
 d .
.o";: _ . .o

r l 
_ ___ 
_ ł- n.. 
 ' _ II !.;!o r o 
'--A-fe- 
U mysł.ow o---chory ob.e oog. '.po brzu
Yd,,'e c:ehte'71ru dr
llel
, W lt dy . 

._." . --:. --c' 
:
:,,- , ---' .- g,g.dzl!1Yn_
ł--Q
 -' :'.-
-r
-fc-a-
b----
rit !a
ł O::'
 
I

 o 
popełnlł . ,samnboJStwo- ... -oaF=P O m . o r
a l 
b<>k 
':::::I"Z . :':'ł-Olid< . 
.
;;:.ł:;d


li:

.jo,;j
: 
KU 'VI' Bt;,hlnl
, Kań'kowsk'a domo.cl, te dn'-. 24-' wrz
fii la 
__ Na 
rodze_ -wlodi\ceJ od. S2a' ... k ł . . t Walerja. lat 39, zam. w B
dzl' t93
 r. o, godz_. Ią rano_"" Pro- 

 .aL.r1;kl 

 anKOi.O sWla a aie ',przy ul, S,.leck..j SI. U". malku,'cm. PI.koszó", 'as: wlej. 
o,c_.. 
 :lsn,?"''.!!_. zi!_ak.2J',r ..,n _____u,_" () 
pope-łn--.--ć------1I1HD'(J'b-ó:j-Aw '..:.::oAhę- !t.zle n ,.ie--1 ":.Z& 'lic ta. - We waj Chle..k.
Wol. 
.Do. po-fu-"a--łV-ł-o-nee-Q- .w----n-shn-t"_ ---Dz.fi-=w,__:plin4L2,,-p.o.I_tu__g_'_ń
- przez wy-pk-i-e--e-at!--n-cJi--,.Qctow,ej,.- :c;}a
,-r.ucbom-O*cł'j-"mtl.-I -e.I\e-y-c b,
 Oc . - ,_ ",---,
 
nlepr-gr;tomnym umysło.o c-
u sld.....go okręt ukojny .Dar Pa- któr,\.", sta,me nie ,budz
cym -5tań!sława Popławsltielo i: tn- , aco".lrlifgO.- ... pjróił.ł'e'" Pad- 
r:ec o : _
_ter:ę 
tap
sł..1IQ.- --- mle morza" uda,-.c 81ę w podró:t 
ba:w o :tycie przewieZIOne _
_?," _
,,.cb 5k:ład.IĄcycb alę z po'wo':: _ _ _
...-- 6r-.w-e,0
-,Fraacł
.' ""hD
bł--- 
.z
a
c.ii'"ISo.D.o
A. kt6r
, po Da
 . kOłO śo
tal 
 . lór . a P . otrwa . 5ZP . , Ita . I.. .. Po" . Ód . - . n . j
por02:u, zU"'
 buą
 .kór.!
 . .o,
iOmJlłe
,- -Gr . utłtca--pliiC
 nie rób . i_c' rihpł- pOlat, nkt6ry: &Di.a . 
.I,ł- .ładoł" 
PC1- 
n 
m
 szpItala P(J ro ł c
,aSl.:lk ' je'k i&Jł\cych że- mJenia md2.e.ńs&de'. -=:.- 
 e-----...---dr5'hrjm ataDie laD'dal;ou cy dla płci _teku i Btaou kO.1 _raz z tecoroe.neml abior.m
_ 
_.uP YWle -c, cod:un zmarł. C n_a" ' 
;
,
OJ -;'" .? y_, 
_a


 _,___ \' -:
--=-
 ___-=- -- ____, k
y_t
i_O akór4 ''''. -dobI¥
 ata- mlljoDY -l
dCi.
- Prz, .w
cźa- chlew I .ao-,.:.
:


t,. wyoon4 

a1__ ----ł- _
_ u...a.......o , _ i łund lu - R 
 unl -' Słutalec Marja, zam. w Hiel
 -ote.. Ito-mpłec-łe.-wolaoetk-a-w- -a-łu-eh-or
1;2 ._

eDYc
 bl'Ollelft; 16t,

PfZJ'C.Q'D. po 2 aru Da- 
__ 
-o-cza..u umJ-
foWQ cb
ł';'Yt c%e.1e. ,.. m ,n.<1 "cacb .----:_lco-1onja Ogród ___ za.. komp . lec . l . e_ w dob.,.y
 .
.,a.ie, ł_u"Upox:c_
y_w

"ą..; 
.. 
-
- r.J:
_
 D
e-a.taloD Q-,, _< _ - n -- 
 
nlc_
na_:""n.o a p uścJłU P U.ł-LW_' _' '" :-, _ ".. 
 , wa:ł ',,,' 
ne4 Il ł
n ,,_ J.Ąb .J'

:Z:, _ ",'" '_o,. l-t:;P',

 I .ą 
!iJ ,,-p


r.-
-.. 
---- ._"n.-__"
_,,..___n_.. ni-:e
aą1kni..ętł:-go 
tI_try;;hu s;'kra- 
2ł: 1500'." . ,- , -" ,
. , . 
dom
., maj
c prL
 30b:_t: br
,. _ _-. , _ ,-" jej 
JJ UZ:
( j'e_
 W'abD "ar
 R:u_cb
'p
_c_ł__:


_gi o,.ladać _ .,BA
'A
 
 T"
 
CO
 ."A,! E" 
,t.;.t. 

9r 
 znk
__eZI Q1l9
liO:- -POkój:'

-:h:ł;t

ąe)nt'l.t--; --ł(fj-t
7 Kra zlety -tel 'dok
 '
, w nfu-ł1,cytac'j.. miejscu j cza który" u,łatwlajlic ,.ydz:łł!l1aoie 
:ł

:ac
 ;!P.::
 .u:._Z POWY2
Z
_ ki wej!:wza:Jędnle p_
_ła...:_G_łąą_YJI

l
_..n,a_,J-6.%e.JLł-,
af1ł-. _.,

._"'Y-ł_e:J_,_o.z[laUOD.ym" - -alę plwOdD
i:-'-W%m
eDt.'-"OrI&;. 
_;
rd}Q_;,.am pod
_rttqł, .

;:
, ,W;:!-::;::j
;-- -i\(t
Z
 . . . t . ',
,
;:;
 . 


 . -
 . 
;
-
 51 
';::':

 . IC . b . -m-o

'L
 . ':
: . -n-_: . -::::a,--:-'::'

 . "' o "'-
- oi,:m ,ł ..m_o 

o

;
;o 
_ 
t :i
o 
, ,_ _ _ __'p" <,"""- t! ..__,..".." 0,-", jf'1._ .'J.> ... __. __
___
_ ----.-::.u.u1!_ .'''ka..eh 


- 
 


Wczor.j Te.tr Pol.kt lO'. 
c:ił zespół arty.-łów, .cen war- 
.....sklcb I ł
a.:kicb' 'j>Qdkie- 
- .", D 
..-toO-0--4

 -
ztulr 
. t. . Upr,owadzefiie _ t.O
c i u- Z 
.". a a--:-"'- 


_----.:.L:1" uc...4- , .... ,. L-= 
e '.I'- 
 pow b ęd1!ł1\.1ri
I O, "------ 
. ,-- e _l
;lb...,It.
 - 
p n Jó ae:.. 
f. w,.bućbl . PO""', ktÓry ...t,p 

i
_JlUuł6.ł 
y .'-. D. -.".j-ed-
 
nie :zabudo.aat. Olat:e".lr:le-. 
oBI. a:
k.i Dluc.," 0
61..D> 
mi .. i; I .104 o l lD wra. 
- .ze '-,--z-bozem.-_:--' t.r
t.Y _W . ' ,J.@9


,_ 
około 3.000 .ł: UotaJODO 

 
01.£ 

_ ..J!!)w.tał od l ak r Y __;E 
komID.,
 .' 


łł,

II!Ja ptek . 
D.ł' cI,auMiJ" ."tetr.. -S.... 
łf!L - PI.ć M.r....Jk.._, PII.c: 
."tI.kfel
' _.co':. :: ' .. ;:: -=-::-- : 


:' , .
.,." 
Df"Od 
_!'Yc-kJ"' Y.P!'.:!! ca: y.'L. PiOT R.  :":,1 "
 _
'I' nO<';; "_o
,-'...-Lc:- 


-''''t-=,r-"",,=:

':.:
,-_'

_, 


'_ " :'i,. 

 "_n,--n__'
..;
:::':; - 


, ' 
: , 
:r:,
' 
; ;" t"-: :';: =:i-;;:;C
c-.:o.. 


.
 J. ,Lt-łd.
eI!e.SlellP
 ..11-!.....
-', - 


f"",-